Ny boganmeldelse

Hørekonsulent Birgitte Franck anmelder "Sansemotorik og samspil. Forstå børn, der er svære at forstå", Connie Nissen, Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Bogens forfatter er privatpraktiserende børneergoterapeut og arbejder med børn, fra de er få måneder gamle og op til 17 år. Hele bogen signaler, at her har vi en ergoterapeut med såvel stor teoretisk som praktisk viden, en, der holder af børn og der ser barnet som et helt barn, selv om nogle børn kan være svære at forstå, fordi deres humør, adfærd og kropslige formåen er anderledes end hos jævnaldrende. På den ene side handler bogen om sansemotorik, sanseintegration og motorik, men samtidig er der meget fokus på, at relationer og samspil er vigtige elementer i børns udvikling. Ud over indledningen er bogen delt op i 11 kapitler med hver deres berigende fokusområder.

Børn med sansemotoriske vanskeligheder bliver ofte mødt med manglende forståelse. Så det er vigtigt, at disse børn møder voksnes accept, tålmodighed og forståelse. Hvis børn med sanse- motoriske problemer møder voksne, der kan tilbyde dem relevant støtte og guidning, så sker der ofte det, at der bliver mere ro i nervesystemet. Som i så megen anden pædagogik er det tvingende nødvendigt med samarbejde mellem de professionelle og forældrene. Forfatteren understreger, at alle familier er unikke, så derfor må denne bog ikke opfattes som en opskriftsbog, hvor man hurtigt fikser et barns bestemte problemer. Hos nogle børn kan det dreje sig om deres tolkning af og reaktion på sensoriske indtryk. Hos andre børn kan det dreje sig om deres bevægelsesmæssige udvikling i forhold til både sensorisk bearbejdning og motorisk udvikling samt utilstrækkelig tilknytning.  

Vanskelighederne kan have mange grader:  

  • børn med afgrænsede vanskeligheder har brug for guidning, forståelse og pauser 
  • børn med flere dagligdags vanskeligheder har desuden brug for en voksen, der kan organisere aktiviteterne 
  • endelig er der børnene med massive problemer, der har brug for en særlig målrettet indsats. Hvis der er tale om sansemotoriske vanskeligheder, kan der være tale om en udredning hos en kyndig ergoterapeut.

 I kapitel 1 stilles der skarpt på, hvad kvaliteten af samspil gør for børns sansemotoriske udvikling, og hvorledes sansning og tilknytning er uløselig forbundne. Dernæst fokuseres på børn, der er præget af enten ureguleret højt eller lavt arousal niveau efterfulgt af mange aktivitetsforslag til begge grupper børn. Da sanseintegration er en meget kompliceret process, som involverer mange neurologiske forhold i centralnervesystemet, er der mange muligheder for, at processen ikke forløber optimalt. Hvis børn har svært ved at filtrere, sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk, så kan helt almindelige færdigheder være vanskelige at udførte. Vi er alle afhængige af, at sanseindtryk integreres og bearbejdes lynhurtigt og grundigt, da hjernen ville være på overarbejde, hvis vi skulle opfatte og tolke hvert eneste sanseindtryk på det bevidste plan. Selve sansebearbejdningen kan ikke ses, men hvis den afstedkommer problemer, der kommer til at betyde mange nederlag i hverdagen, så kan det betyde, at børnenes selvværd og selvrespekt bliver meget lille.

Når man taler om arousal handler det om vågenhed, modtagelighed for sanseindtryk og parathed. Det kræver, at vi indretter vores aktivitetsniveau efter forholdene. Hvis børn har problemer med aroulsal påvirker det i større eller mindre grad børns aktiviteter, kontakt og læring. Problematikken kan handle om såvel børn med ureguleret høj arousal som børn med lav arousal.

I kapitlet om sanseintegration introduceres de syv sensoriske systemer, hvor man ofte glemmer at fokusere på det taktile system, det vestibulære system samt det sensoriske område i muskler og led. Bemærk lige, at hvis barnet ikke stimuleres optimalt, så kan det udvikle et sårbart nervesystem, som senere vil kunne udvikle sig til psykiske lidelser. I bogen sættes fokus på sammenhæng mellem sensoriske input og motorisk aktivitet. Gennemgang af den sansemotoriske handlingskæde illustrerer en kompliceret proces, som sker når sensorisk input skal tolkes, analyseres og integreres.

Børn som er forsinkede eller forstyrrede i deres motoriske udvikling, har brug for en særlig og målrettet indsats. Hvis et barn har store vanskeligheder med at planlægge motoriske handlinger, kan det være relevant at få afdækket, om barnet har gennemgribende vanskeligheder indenfor det motoriske område. 

Denne bog henvender sig ikke kun til pædagogisk personale, men i lige så høj grad til det sundhedsfaglige område og naturligvis til forældre og bedsteforældre. Bogen står så stærkt, fordi den ikke kun fokuserer på problematikker, men også beskriver konkrete børn og deres vanskeligheder. Dertil kommer de mange, mange forslag, der gives i forbindelse med børns forskellige vanskeligheder. 

Forfatteren fokuserer også på et nutidigt og voksende problem, der handler om, at voksne glemmer det vigtige nærvær til børnene, mens de er optaget af f.eks. telefon og iPad. Må jeg tilføje en bekymring, så er det, at se flere 4-årige blive kørt i klapvogn. 

Når jeg læser Connie Nissens bog, glæder jeg mig over de beskrevet cases om, hvordan man kan skabe bedre udvikling for børns med fokus på centrale elementer i sanseintegration, motorik, hjernen, nervesystemet leg og samværd.  

Jeg opfatter denne bog - som er let læst - som en meget vigtig håndbogder fokuserer på et område, hvor jeg er usikker på, om vi professionelle er aktive og vidende nok, for kunne at hjælpe børn, der har sansemotortiske problemer? Hvis vi bliver mere skarpe på dette område, så har vi en indfaldsvinkel til at hjælpe og støtte nogle børn, som kan få et bedre liv, hvis de voksne omkring dem får mere fokus på sanseintegration.
Med viden fra denne bog har man mulighed for at gøre nogle børns dårlige dage til gode dage. Forfatteren konkluderer, at når der gives informationer, så alle kender barnets udfordring, ændres ikke bare forståelsen, men også kontakten og forventningerne.  

Læs bogen, sæt fokus på børn, der måtte have nogle af de i bogen beskrevne problemer, brug forslag til aktiviteter og se fremskridt. Måske er der også børn, du føler, bør udredes nærmere, efter at du har fået opdateret din viden?  

Set med mine øjne, har vi en ny motorik-grundbog, som bør kunne sætte fokus på oversete problemer, og som er i stand til at se på det hele barn. En fornøjelse at læse bogen. Har PPR og egen læge også tilstrækkelig fokus på motorik?


-------------


Hørekonsulent Birgitte Franck har arbejdet med børn med høretab siden 1970 og er meget interesseret i områderne specialpædagogik, psykologi og pædagogik i al almindelighed. Hun er frivillig i Høreforeningen, hvor hun vejleder forældre. Hun holder sig à jour på området dels ved at deltage i politisk udvalgsarbejde, dels ved at læse og anmelde nye bøger.

Opdateret