Aktionsforskning på CDH: Den reflekterende praktiker

Sociale Tilbud og Specialundervisning

På CDH er vi ved at indkredse, hvad det mere konkret betyder at være vidensmedarbejder i en vidensorienteret organisation. Det gør vi, fordi vigtigheden af at basere praksis på viden og af at udvikle, dokumentere, formidle og dagsordensætte viden kontinuerligt bliver understreget i den hverdag, vi arbejder i.

Kravene om at fokusere på viden kommer både indefra – bl.a. via CDH’s mission (se nedenfor) – og udefra, bl.a. fra Socialstyrelsen, som vi har en kontrakt med i forhold til opgaveløsning. En af forpligtelserne i kontrakten handler om at arbejde vidensorienteret, hvilket vil sige systematisk at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden, som er relateret til CDH’s målgrupper.

Denne forpligtelse har vi til dels valgt at imødegå ved at indgå i et aktionsforskningsprojekt i samarbejde med forskere på Aalborg Universitet. Det aktuelle projekt ”Den reflekterende praktiker” sigter kort sagt mod at afdække, hvilke kompetencer det kræver at være vidensmedarbejder på CDH i de professionelle felter, vi arbejder i. Projektet fokuserer både på medarbejdernes faglige og organisatoriske kompetencer og på organisationens rammer for vidensarbejde.

Helt specifikt, hvilke kompetencer det handler om, kan man ikke sige endnu. Men kompetenceudviklingen har udspring i de udviklingsønsker, som projektdeltagerne hver især har i forhold til deres egen praksis og i forhold til at kunne indsamle, udvikle, dokumentere og formidle viden. Og her ca. to måneder inde i forløbet tegner der sig ønsker om at udvikle kompetencer i forhold til:

 

 • I højere grad at rammesætte fælles refleksion og videndeling i de enkelte afdelinger og på tværs
 • på CDH

 • At udvikle et fagligt sprog med henblik på videndeling og dokumentation

 • Øget fokus på indbyrdes kommunikation

 • Øget tværfagligt samarbejde og videndeling på tværs.

  

Hvad skal der komme ud af ”Den reflekterende praktiker”?

Vi har et håb om, at medarbejderne via projektet får en mulighed for i højere grad at italesætte og

beskrive en teoretisk funderet viden om faglige tilgange, metoder og resultater på CDH’s

fagområder, så det bliver muligt at arbejde systematisk med udvikling af ny viden i forhold til

målgrupperne,” siger Anne Søbye, konsulent i Viden og kompetenceudvikling på CDH og

projektleder.

”Vi håber også, at CDH som organisation får det ud af projektet, at medarbejderne qua en

videreudviklet og tydelig fagidentitet er med til at understøtte udviklingen af CDH’s faglige profil og

identitet som vidensorganisation.”

 

Selve forskningsprojektet slutter i foråret 2018. Herefter opsamler forskerne

forskningsresultaterne med henblik på at dokumentere, om og i så fald hvordan og i hvilken grad

aktionsforskning kan bruges til organisatorisk læring.

Resultatet formidles herefter dels i relevante medier (bl.a. CDH’s nyhedsbrev), dels til Region

Nordjyllands Specialsektor, som er en af projektets interessenter. Formålet her er bl.a. at vurdere,

om erfaringerne skal bredes ud til andre tilbud i sektoren.

 

Resultaterne skal også analyseres til intern brug på CDH. Vi er nemlig spændt på at se, om der vil

være gode grunde til at sætte endnu et lignende projekt i søen på et senere tidspunkt. 

Den reflekterende praktiker på kortformel

 

 • Aktionsforskning er noget forenklet sagt forskning med deltagere i et praksisfelt. Forskerne udforsker ikke praktikerne, men med disse.

   

 • ”Den reflekterende praktiker” er et aktionsforskningsprojekt, som foregår i samarbejde mellem CDH, Institut for Filosofi og Læring på Aalborg Universitet og Specialsektoren i Region Nordjylland. Projektet kører fra sensommeren 2017 til foråret 2018.

   

 • I projekter er 24 projektdeltagere, som repræsenterer en bred vifte af CDH’s medarbejdere: Pædagoger, psykologer, tekniker, mobilityinstruktør, lærer mv.

   

 • Projektforløbet er struktureret i en række cyklusser, hvor deltagerne mødes fysisk. Hver cyklus griber ind i den næste. I den enkelte cyklus behandles cases og prøvehandlinger, som bunder i deltagernes individuelle udviklingsønsker. I den næste cyklus følges op på disseprøvehandlinger. Opfølgningerne består af bl.a. drøftelse og refleksioner med baggrund i faglige tilgange, metoder og udviklingsperspektiver, som leder til nye prøvehandlinger.

   

 • Projektdeltagerne indgår også i tværfaglige læringsgrupper på tværs af afdelinger, hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus. Her kan deltagerne eksempelvis diskutere faglitteratur, sparre i forhold til de enkelte udviklingsønsker, videndele mv.

   

 • På CDH’s interne PersonaleNet er desuden oprettet et interaktivt videndelingsforum, hvor deltagerne kan up- og downloade samt kommentere fagmateriale, diskussionsoplæg mv. Dette forum fortsætter også efter projektperioden.

 

 

CDH’s mission
At sørge for, at børn og voksne med tilknytning til Center for Døvblindhed og Høretab får de bedst mulige vilkår for at mestre deres eget liv med de forudsætninger, de har.

 

Opdateret