Nye skridt i strategiplanen for børneområdet på CDH

Vi har tidligere fortalt om strategiplanen for børneområdet her hos os. Den plan arbejder vi med for at sikre, at der også i fremtiden skal være et bæredygtigt, højtspecialiseret og lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn med døvblindhed eller høretab. Nu er der nyt fra den front igen.

Vi vil med i Det forstærkede samarbejde
Vi arbejder i øjeblikket på en indstilling vedrørende CDH’s undervisningstilbud for børn med høretab til at blive optaget i Det forstærkede samarbejde i Nordjylland. Dette er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland for at sikre, at borgerne altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland, både på det specialiserede socialområde og på det specialiserede undervisningsområde. Formålet er at sikre disse tilbuds eksistens, så borgerne fortsat har mulighed for at få ydelser på de ofte små og yderst specialiserede underområder, som eksempelvis CDH’s undervisningstilbud er. Samarbejdet fokuserer generelt på tilbud på det specialiserede område, som der er brug for, og som kommunerne derfor er interesserede i at beholde. Derfor forpligter kommunerne sig til ikke selv at oprette nye tilbud med samme indhold som de udpegede regionale eller kommunale tilbud. På den måde bliver risikoen for konkurrence, som i sidste ende ikke kommer brugerne til gode, minimeret.
I forhold til tilbuddene i Det forstærkede samarbejde, så er der krav til driftsherren (Region Nordjylland) om at være åben og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Kommunerne er forpligtet til at i dialog med tilbuddet at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer på tilbuddet.

”Vi mener, at det helt klart vil være med til at understøtte CDH’s undervisningstilbud til børn med høretab, hvis vi bliver optaget i samarbejdet,” siger Line Rishøj, afdelingsleder i Undervisningsafdelingen på CDH.

”Jeg er overbevist om, at et øget fælles fokus på indsatsen til målgruppen vil sikre kvaliteten også fremover.”

Kriterierne for at blive optaget i Det forstærkede samarbejde er bl.a., at tilbuddets målgrupper er små, at man besidder højtspecialiseret viden på tilbuddets områder, og at man arbejder med vidensudvikling. CDH lever op til alle disse kriterier. Vi forventer at have et svar på vores indstilling midt i 2018.

 

Hvorfor er søgningen til det landsdækkende undervisningstilbud for døvblinde faldende?
Det er Region Nordjylland/CDH blevet bedt om at undersøge på vegne af det landsdækkende Forum for koordination på det specialiserede og social- og specialundervisningsområde under Socialstyrelsen.

Undersøgelse består af et spørgeskema til samtlige kommuner i landet og mere dybdegående interviews i tre kommuner, som på en eller anden måde virker atypiske i forhold til antallet af  elever, de anviser til CDH’s landsdækkende undervisningstilbud til døvblinde.

Formålet med de dybdegående interviews er at afdække, hvilke procedurer, disse kommuner har på området, hvilken slags fagfolk, de benytter til hvilke opgaver, hvordan de bruger det landsdækkende tilbud mv.

”Formålet er også at få afdækket, hvad både disse kommuner og CDH er gode til, og hvad vi hver især kan blive bedre til for at dække de døvblinde brugeres behov bedst muligt,” siger Line Rishhøj.

”Spørgeskemaerne er sendt ud af Rammeaftalesekretariatet. I øjeblikket har vi 21 færdige besvarelser inde, mens 22 andre kommuner eller kommunesammenslutninger er i gang med at svare,” siger Line Rishøj.

To kommuner, Esbjerg og Aarhus, er indtil videre blevet interviewet. De er meget interesserede i dialogen og er bl.a. kommet med idéer til samarbejde på det strategiske niveau. Det kan eksempelvis handle om på ledelsesniveau at få klarlagt, hvad CDH og de henvisende instanser kan gøre for hinanden i bestræbelserne på at sikre det nødvendige tilbud til brugerne. Det sidste interview holdes med Aalborg Kommune den 22. marts 2018.

Line Rishøj fortæller, at tendenser fra de afholdte interviews samt fra de indtil videre indkomne svar på spørgeskemaet peger i retning af, at både CDH og kommunerne anerkender hinanden for deres respektive faglighed på området. CDH’s antagelser om, at både nærhedsprincippet og økonomi spiller ind i de valg, som de henvisende kommuner træffer, bliver også bekræftet.

------

Den forestående undersøgelse og den efterfølgende analyse kommer til at spille direkte ind i bestræbelserne på at udvikle børneområdet på CDH. For jo flere og jo mere detaljerede tilbagemeldinger, jo bedre bliver grundlaget for at kunne afdække og handle på mulige udviklingsområder i vores undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed, således at vi på bedst mulig vis tilgodeser først og fremmest brugernes, men også kommunernes behov.

 

 

 

 

 

Opdateret