Aktionsforskning: Ny viden understøtter vidensarbejdet

CDH har i samarbejde med Aalborg Universitet gennemgået det stort anlagte aktionsforskningsprojekt ”Den reflekterende praktiker.”  Projektet har haft et særligt fokus på rollen som vidensmedarbejder på CDH, og medforskerne har udviklet ny viden, som kan være med til at kvalificere bl.a. det fremadrettede vidensarbejde på CDH.

I projektet har 22 medarbejdere fra næsten alle afdelinger på CDH og med forskellige faglige baggrunde hver især valgt et udviklingsønske med baggrund i egen praksis, som de har arbejdet med i hver deres projekt.

Projekterne har været meget forskelligartede, men de har alle relateret til det at udvikle kompetencer, som skal gøre det muligt at indsamle, udvikle, dokumentere og formidle viden i rollen som vidensmedarbejder. På CDH har vi nemlig både en ambition om og bl.a. qua vores kontrakt med Socialstyrelsen også en forpligtelse til at arbejde vidensorienteret i forhold til specialerne døvblindhed og høretab

Og gennem ”Den reflekterende praktiker” er der udviklet vigtig ny viden i relation til rollen som vidensmedarbejder.

Hvilke kompetencer skal der så til for at være en god vidensmedarbejder? Der skal faktisk en hel række kompetencer til, og de er langt fra alle fagfaglige:

En vidensmedarbejder på CDH har nemlig ud over viden om faglige tilgange og metoder også tværfaglig forståelse og relationelle kompetencer, han eller hun tør fejle, deler viden, tager imod viden, lytter, er problemformulerende, modig, anerkendende, samskabende, reflekterende, inddragende, opsøgende og nysgerrig, og så arbejder han eller hun systematisk. Denne nye viden vil vi naturligvis bruge. Den skal fremadrettet bl.a. kvalificere drøftelsen af vidensarbejdet på CDH, eksempelvis i forbindelse med kompetenceudvikling. 

Næste skridt er en temadag i juni, hvor alle medforskere skal præsentere deres projekter for ledergruppen på CDH. De næste, som skal igennem et aktionsforskningsprojekt er nemlig lederne, som overordnet skal fokusere på, hvilke kompetencer der skal til for at lede i en vidensorienteret organisation. Meget mere om dette i fremtidige nyhedsbreve.

Læs artikler om flere af projekterne i hæftet Den reflekterende praktiker - et aktionsforskningsprojekt (pdf-dokument), som består af uddrag fra CDH’s personaleblad.

 

Den reflekterende praktiker på kortformel

 • ”Den reflekterende praktiker” er et aktionsforskningsprojekt, som er foregået i samarbejde mellem CDH, Institut for Filosofi og Læring på Aalborg Universitet og Specialsektoren i Region Nordjylland. Projektet kørte fra sensommeren 2017 til foråret 2018.

 • Aktionsforskning er noget forenklet sagt forskning med deltagere i et praksisfelt. Forskerne udforsker ikke praktikerne, men med disse.

 • I projektet deltog 22 projektdeltagere, som repræsenterede en bred vifte af CDH’s medarbejdere: Pædagoger, psykologer, tekniker, mobilityinstruktør, lærer mv.
   

 • Projektforløbet var struktureret i en række cyklusser, hvor deltagerne mødtes fysisk. Hver cyklus greb ind i den næste. I den enkelte cyklus behandledes cases og prøvehandlinger, som bundede i deltagernes individuelle udviklingsønsker. I den næste cyklus blev der fulgt op på disse prøvehandlinger. Opfølgningerne bestod af bl.a. drøftelse og refleksioner med baggrund i faglige tilgange, metoder og udviklingsperspektiver, som ledte til nye prøvehandlinger.

 • Projektdeltagerne indgik også i tværfaglige læringsgrupper på tværs af afdelinger, hvor det tværfaglige samarbejde var i fokus. Her kunne deltagerne eksempelvis diskutere faglitteratur, sparre i forhold til de enkelte udviklingsønsker, videndele mv.
   

 • På CDH’s interne PersonaleNet er desuden oprettet et interaktivt videndelingsforum, hvor deltagerne kunne up- og downloade samt kommentere fagmateriale, diskussionsoplæg mv. Dette forum fortsætter også efter projektperioden.

 • Forskerne fra Aalborg Universitet har gennem hele projektperioden indsamlet empiri, og de er nu i gang med at analysere data. Resultaterne vil efterfølgende blive formidlet i bl.a. artikler, bidrag til bøger – og i CDH’s nyhedsbrev mv.

Opdateret