Analyse af faldende søgning til undervisningstilbud: VI HANDLER PÅ ANBEFALINGERNE

Selv om det kræver højtspecialiserede kundskaber at undervise børn med døvblindhed, så har der på CDH i en årrække være faldende efterspørgsel efter denne undervisning. Grundene til dette fald er nu blevet analyseret, og det har ført en række anbefalinger med sig. Anbefalingerne vedrører både fagpersoner i kommunerne, forældre, personale på lokale undervisningstilbud og andre, og der er gang i konkrete tiltag.
Undersøgelsen udsprang af en bekymring om, hvorvidt elever med døvblindhed tilbydes den rette faglige undervisning, når søgningen mod CDH’s højtspecialiserede tilbud er faldende. Analysens konklusioner peger bl.a. på, at ønsker om geografisk nærhed til eget hjem, utilstrækkelig viden om det dobbelte sansetab og den betydning, dette har i forhold til indlæring, er medvirkende faktorer i den dalende søgning. Samtidigt understreger analysen, at der fortsat er behov for en højtspecialiseret indsats og en særlig landsdækkende opmærksomhed.

Anbefalingerne til, hvordan de forskellige interessenters ønsker og behov kan imødekommes, samtidigt med at de afgørende fagmiljøer sikres fremover, grupperer sig i fire overordnede felter:

1) Der skal mere intenst fokus på at oplyse fagpersoner i kommunerne om konsekvenserne af døvblindhed og om vigtigheden af et højtspecialiseret, tilgængeligt undervisningstilbud.

2) Øget fokus på at oplyse forældre til børn med høre- eller synsnedsættelser om konsekvenserne af døvblindhed og vigtigheden af et højt specialiseret og tilgængeligt undervisningstilbud.

3) Opkvalificering af personale på lokale undervisningstilbud.

4) Nye tiltag, som kan gøre det landsdækkende undervisningstilbud attraktivt for kommunerne.

På baggrund af disse anbefalinger rådes det desuden til 1) at undersøge, hvordan den højt specialiserede viden, som i dag findes i det landsdækkende tilbud, kan sættes i spil på nye måder og 2) at afdække, hvordan man sikrer, at der også i fremtiden findes fagmiljøer, som kan udvikle den højtspecialiserede undervisningskompetence på døvblindeområdet.

”Vi er nu i gang med virkeliggøre nogle af anbefalingerne i analyserapporten,” siger Line Rishøj, tilbudsleder for CDH - Undervisning, behandling og materialeproduktion.

”Et af handleforslagene i forhold til at sikre de faglige miljøer i fremtiden er at opbygge et formaliseret samarbejde mellem det landsdelsdækkende og det landsdækkende undervisningstilbud for døvblinde børn. Med dette for øje samarbejder vi med Geelsgaard vedrørende undervisning af elever med døvblindhed, ligesom vi har taget initiativ til netværk med de øvrige regionale skoletilbud i landet - Fredericiaskolen på CFH, Synscenter Refsnæs, skolen på Filadelfia – for at styrke det højt specialiserede undervisningsområde generelt. Vi mødes første gang den 30. oktober i år,” siger hun.

”Og et af forslagene til tiltag, som kan gøre undervisningstilbuddet mere attraktivt for kommunerne, er et efterskoletilbud. Det har vi ændret til et 10. klasses tilbud, bl.a. eftersom vi hurtigere kan realisere et 10. klasses tilbud med bomulighed end et efterskoletilbud. Vi er nu i gang med at beskrive det fremtidige tilbud, som vil have fokus på at give den unge et så selvstændigt liv som muligt, samt at afklare fremtidsmulighederne. Jeg er ret sikker på, det bliver et godt tilbud for målgruppen.”

Derudover er det ved at blive undersøgt, hvordan man bedst muligt kan øge fokus på at oplyse forældre om bl.a. konsekvenserne af døvblindheden og vigtigheden af et højt specialiseret undervisningstilbud.

Læs hele rapporten ”Analyse af årsagerne til den faldende søgning til det landsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed.” (pdf-dokument)Baggrund
Undersøgelsen udsprang af en bekymring om, hvorvidt elever med døvblindhed tilbydes undervisning i de rette faglige miljøer, når søgningen mod CDH højtspecialiserede tilbud er faldende. Formålet var at undersøge, hvilke faglige miljøer der i dag varetager undervisning af døvblinde børn, om denne undervisning dækker børnenes særlige undervisningsbehov, og ikke mindst handlede det om at undersøge, hvad hvilke instanser kan gøre for fremadrettet at sikre, at der findes højtspecialiserede fagmiljøer til at varetage opgaven.
Det var det landsdækkende Forum for koordination på det specialiserede og social- og specialundervisningsområde under Socialstyrelsen, som i efteråret 2017 bad Region Nordjylland/CDH om at undersøge, hvorfor søgningen til det landsdækkende undervisningstilbud for døvblinde er faldende.

Opdateret