Faglige metoder og tilgange

Arbejdet på Danalien er forankret i bl.a. Den Danske Kvalitetsmodel. Denne model indeholder en række retningslinjer, og den ene handler om Faglige tilgange, metoder og resultater.

Der skal altid være en tydelig sammenhæng mellem de faglige tilgange og metoder, vi bruger, samt de behov for støtte, hver enkelt beboer på Danalien har. Det betyder med andre ord, at det, vil laver, og måden, vi gør det på, skal være relevant for samspillet med beboerne og vores opgave, nemlig: At medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. For at sikre denne sammenhæng arbejder vi med en døvblindespecifik tilgang.

Døvblindespecifik tilgang

Denne tilgang er grundlaget for alt vores arbejde. Tilgangen betyder overordnet set, at vi arbejder med at kompensere for beboernes sansetab. Det gør vi på en lang række områder og med forskellige metoder. De overordnede formål med den døvblindespecifikke tilgang er at gøre omverdenen sansemæssigt tilgængelig ud fra den enkeltes forudsætninger. På den måde understøtter vi beboernes selvbestemmelse, selvstændighed, aktiv deltagelse i verden, kommunikation, sociale relationer, adgang til informationer, fri og sikker bevægelighed mv.
For at sikre den døvblindespecifikke tilgang arbejder vi med fx totalkommunikation, sansestimulering, relationspædagogik, neuropædagogik, low arousal, ressourcefokus, strukturpædagogik, videoanalyse, mobility, særlig indretning af de fysiske rammer mv.

Højt fagligt niveau understøtter den døvblindespecifikke tilgang

Døvblindeområdet er et højt specialiseret område. Derfor har personalet her hos os et højt fagligt niveau. Ud over den generelle socialpædagogiske uddannelse, skal personalet tilegne sig viden om fagspecialet (døvblindhed) gennem en række obligatoriske uddannelsesaktiviteter.
Det er desuden vigtigt, at vi hele tiden følger med udviklingen på vores faglige områder, hvorfor vi fokuserer på løbende kompetenceudvikling af personalet.

Til at understøtte vores faglige tilgange benytter vi os desuden af bl.a. faglig supervision, kollegial sparring, fagligt netværksarbejde lokalt, nationalt og internationalt mv.

Vi dokumenterer vores faglige tilgange og metoder

Vi beskriver, hvordan vi konkret bruger de faglige tilgange og metoder i praksis, i hver enkelt beboers dagbogsnotater, individuelle planer samt i statusrapporter.

Se også vores retningslinje vedrørende Faglige metoder, tilgange og resultater (Den Danske Kvalitetsmodel).